ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИДЕЈАТА

По завршување на 3дневната работилница, победничките тимови продолжуваат со развој и имплементација на идејата односно решението во нивната заедница.

Петте наградени тимови со финансиска поддршка од 2000 евра и менторска поддршка од своите професори/наставници и ментори продолжуваат да работата во наредните 3 месеци и добиваат можност сами да придонесат за позитивна промена во општеството.